موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام جامع ترین موسسه علمی در سراسر کشور می باشد. این موسسه هم اکنون حدود 70 مدرسه 60 آموزشگاه و بیش از 20 هزار دانش آموز تحت پوشش دارد.